Privacy Policy

Privacy Policy

Doen Horeca B.V. spant zich ervoor in om de privacy van flexkrachten, kandidaten, (directe of ingehuurde) werknemers en andere gebruikers van haar website te beschermen. Lees de Privacy voorwaarden eerst zorgvuldig helemaal door voordat u zich inschrijft, solliciteert of anderszins gebruik gaat maken van de website www.doenhoreca.nl.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze Privacyvoorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

Doen Horeca:

Doen Horeca B.V.

Gasthuisring 13

5041 DP Tilburg

Kvk-nummer: 63634716

Geldende Privacywetgeving:

Toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp), danwel vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) en eventuele toepasselijke bijzondere wetten.

Gebruiker:

Een Websitebezoeker die (zich) via de website inschrijft, solliciteert of inlogt.

Overeenkomst:

De overeenkomst tussen een Gebruiker en Doen Horeca als zijnde een arbeidsovereenkomst of uitzendovereenkomst.

Persoonsgegeven:

Een persoonsgegeven is elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die worden verwerkt door Doen Horeca zoals beschreven in artikel 3 van deze Privacyvoorwaarden.

Verwerking:

Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke:

De natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van

persoonsgegevens vaststelt.

Verwerker:

Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

Website:

Met de website wordt de website: www.doenhoreca.nl bedoeld.

Websitebezoeker:

Met de websitebezoeker wordt de degene bedoeld die gebruik maakt van de Website van Doen Horeca.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID PRIVACYVOORWAARDEN

2.1 Deze Privacyvoorwaarden zijn van toepassing op iedere Verwerking van Persoonsgegevens van Websitebezoekers en Gebruikers.

2.2 De Website van Doen Horeca bevat verwijzingen naar websites van derden (bijvoorbeeld hyperlinks, banners of buttons). Doen Horeca is niet verantwoordelijk voor de naleving van de Geldende Privacywet- en regelgeving door deze derden.

ARTIKEL 3. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

3.1 Doen Horeca Verwerkt de volgende Persoonsgegevens van Websitebezoekers en Gebruikers:

 • naam- en adresgegevens
 • geboortedatum
 • nationaliteit en BSN 
 • e-mailadres en telefoonnummer
 • gebruikersnaam en wachtwoord
 • informatie over opleiding en werkverleden
 • IP-adres
 • bank- en betaalgegevens
 • pasfoto en kopie legitimatiebewijs
 • gegevens over beschikbaarheid, verzuim en verlof;

3.2 Deze Persoonsgegevens worden verzameld door het inschrijven op de Website, het solliciteren, het inloggen of door het anderszins gebruikmaken van de Website.

3.3 Doen Horeca zal de Persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Geldende Privacywetgeving.

3.4 Doen Horeca zal uw Persoonsgegevens alleen gebruiken, zoals beschreven in deze Privacyvoorwaarden.

ARTIKEL 4. DOELEINDEN EN RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING

4.1 Doen Horeca verzamelt en verwerkt uw Persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden die hieronder zijn gespecificeerd:

 • Aanbiedingen: uw persoonsgegevens worden verwerkt om u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten (bijvoorbeeld: vacature-alert).
 • Bemiddelen: uw persoonsgegevens worden verwerkt om u in te zetten bij opdrachtgevers, werkzaamheden bij opdrachtgevers te laten verrichten of om opdrachten voor u te regelen.
 • Beoordelingen: uw persoonsgegevens worden verwerkt om uw geschiktheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk, dan wel een opdracht.
 • Professionele relatie: uw persoonsgegevens worden verwerkt om een werknemers- of bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en ten aanzien hiervan de relevante administratie uit te voeren.
 • Wettelijke eisen: uw persoonsgegevens worden verwerkt, in geval van een werknemers- of bemiddelingsrelatie, om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving.
 • Opdrachten: uw persoonsgegevens worden verwerkt om opdrachten bij de opdrachtgever vast te kunnen leggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en deze overeenkomst uit te kunnen voeren en te kunnen onderhouden.
 • Persoonlijke ontwikkeling: uw persoonsgegevens worden verwerkt ter bevordering van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid (bijvoorbeeld: trainingen, opleidingen en testen).
 • Management: uw persoonsgegevens worden verwerkt ten aanzien managementdoeleinden, zoals het uitvoeren van interne controles, bevorderen en behouden van bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accounting controles.

4.2 Indien Doen Horeca voornemens is om de Persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat de persoonsgegevens zijn verzameld, verstrekt Doen Horeca u vóór die verdere verwerking informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie.

ARTIKEL 5. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

5.1 Ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst met u kan Doen Horeca aan haar partners Persoonsgegevens verstrekken.

5.2 Doen Horeca deelt met de volgende entiteiten Persoonsgegevens:

a. Brendan&MacKenzie ( IT partner)

Microloon (verloningspakket)

5.3 Doen Horeca deelt slechts persoonsgegevens van Websitegebruikers met derden, nadat zij met deze derden een Verwerkersovereenkomst overeengekomen is. Op die manier zorgt Doen Horeca ervoor dat de Verwerkers passende technische maatregelen treffen, de Persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en de rechten van Websitegebruikers waarborgen.

ARTIKEL 6. BEVEILIGING

6.1 Doen Horeca neemt passende organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen ter beveiliging van uw Persoonsgegevens en om misbruik, verlies of wijziging daarvan te voorkomen.

6.2 Doen Horeca bewaart uw Persoonsgegevens op servers [in en buiten Europa, waaronder in de VS]. Indien en voor zover Doen Horeca Persoonsgegevens opslaat bij partijen in landen die geen adequaat beschermingsniveau hebben, komt zij met deze partijen standaardbepalingen inzake gegevensbescherming overeen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.  Een kopie van de overeengekomen standaardbepalingen kan de Websitebezoeker / Gebruiker opvragen via de klantenservice van Doen Horeca via 0138795227 of via info@doenhoreca.nl.

ARTIKEL 7. BEWAARTERMIJNEN

7.1 Doen Horeca bewaart de Persoonsgegevens van Websitebezoekers niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij deze Persoonsgegevens verzamelt.

a. IP-adressen van Websitebezoekers worden 1 jaar bewaard.

b. Persoonsgegevens van kandidaten (indien u (nog) niet voor Doen Horeca heeft gewerkt) worden tot 3 jaar na het laatste contact met Doen Horeca bewaard. Persoonsgegevens van kandidaten na uitschrijving door kandidaat zelf worden 5 jaar bewaard.

c. Persoonsgegevens van flexkrachten en werknemers worden tot 5 jaar na einde dienstverband bewaard, met uitzondering van gegevens die langer bewaard dienen te blijven op grond van een wettelijke verplichting.

7.2 U kunt Doen Horeca verzoeken de Persoonsgegevens eerder te verwijderen. Indien de Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor Doen Horeca de Persoonsgegevens heeft verzameld of anderszins heeft Verwerkt, zal Doen Horeca de Persoonsgegevens verwijderen.

ARTIKEL 8. COOKIES

8.1 Om ervoor te zorgen dat de Website goed werkt, maakt Doen Horeca gebruik van cookies.

8.2 Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op de computer van de Websitebezoeker. Doen Horeca gebruikt verschillende soorten cookies voor verschillende doeleinden.

a. Functionele cookies: cookies die nodig zijn om de Website goed te laten functioneren, onder andere cookies die nodig zijn om een account aan te maken;

b. Analytische cookies: cookies die ervoor zorgen dat er inzicht verkregen kan worden in de wijze waarop Websitebezoekers gebruikmaken van (onderdelen) van de Website, zodat Doen Horeca de Website kan verbeteren en deze zo goed mogelijk aansluit bij hetgeen Websitebezoekers interessant en belangrijk vinden. Doen Horeca gebruikt de gegevens die verkregen worden door middel van deze cookies niet om op een individueel niveau het websitegebruik te bestuderen, maar enkel op een geaggregeerd niveau.

8.3 Doen Horeca gebruikt slechts cookies van derden, ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van de Website. Zo gebruikt zij bijvoorbeeld Google Analytics, welke op privacy-vriendelijke wijze zijn ingesteld.

8.4 Voor zover wettelijk vereist geeft de Websitebezoeker ondubbelzinnige toestemming voor het gebruik van cookies.

8.5 De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. De Websitebezoeker kan de browser zo instellen dat cookies worden uitgeschakeld of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en diensten van zowel Doen Horeca als van andere websites niet goed functioneren als cookies zijn uitgeschakeld.

ARTIKEL 9. SOCIAL MEDIA

9.1 Doen Horeca gebruikt plugins om verbinding te maken met social media. Door via deze plugin in te loggen op hun social media account kunnen Websitebezoekers services liken en delen met anderen. Doen Horeca krijgt daarbij geen toegang tot het social media account en de Persoonsgegevens die zich daarop bevinden van de Websitebezoeker.

ARTIKEL 10. RECHTEN VAN WEBSITEBEZOEKERS

10.1 U kunt Doen Horeca te allen tijde verzoeken om uw Persoonsgegevens in te zien, te verbeteren, te rectificeren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of indien zij in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

10.2 U kunt Doen Horeca verzoeken om de Persoonsgegevens die u zelf heeft verstrekt aan Doen Horeca te verkrijgen in een gestructureerde en gangbare vorm, zodat u de gegevens kunt overdragen aan een andere verantwoordelijke.  U heeft hier slechts op voor zover de verwerking berust op toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a AVG of artikel 9 lid 2 sub a AVG of indien het gaat op een verwerking die berust op de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 6 lid 1 sub b AVG en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

10.3 U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens. Voor zover de verwerking van uw Persoonsgegevens plaatsvindt voor direct marketing doeleinden zal Doen Horeca uw verzoek altijd honoreren. Voor verwerkingen voor overige doeleinden geldt dat Doen Horeca de verwerking ook zal staken, tenzij zij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de Verwerking bestaan  die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

10.4 U hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10.5 Indien u van één van de in dit artikel genoemde rechten gebruik wenst te maken kunt u dit verzoeken aan de klantenservice van Doen Horeca:

Adres: Gasthuisring 13

5041 DP Tilburg

Emailadres: info@doenhoreca.nl

Telefoonnummer: 0138795227

10.6 Doen Horeca verstrekt u onverwijld en in ieder geval binnen één maand na ontvangst van het verzoek, informatie over het gevolg dat aan het verzoek gegeven is. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken, kan die termijn nog eens met twee maanden worden verlengd. Doen Horeca stelt u binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging.

10.7 Wanneer uw verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege het repetitieve karakter, zal Doen Horeca u ofwel een redelijke vergoeding aanrekenen , ofwel weigeren gevolg te geven aan het verzoek.

ARTIKEL 11. OVERIGE BEPALINGEN

11.1 Doen Horeca is te allen tijde bevoegd uw account zonder kennisgeving te verwijderen. In een dergelijk geval is Doen Horeca als gevolg van de beëindiging van het account aan de klant geen vergoeding verschuldigd.

11.2 Doen Horeca behoudt zich het recht voor om deze Privacyvoorwaarden regelmatig te veranderen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Deze Privacyvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien in februari 2018.

11.3 Indien een bepaling uit deze Privacyvoorwaarden in strijd is met de wet wordt deze vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, een en ander voor zover wettelijk toelaatbaar. De overige bepalingen blijven in dat geval ongewijzigd van toepassing.